Blind leren typen - online tools

Kevin Van Eenoo | zondag 15 maart 2020

De snelheid waarmee we teksten typen op onze smartphone of tablet is onnavolgbaar, maar werken we even efficiënt als we een toetsenbord voor onze neus krijgen? Het spreekt voor zich dat iemand die blind kan typen met 10 vingers veel effectiever werk kan leveren dan iemand die deze skill niet in de vingers heeft.

In het secundair onderwijs behoort dactylografie niet standaard tot het curriculum. Slechts in een beperkt aantal studierichtingen leren leerlingen blind typen. Terwijl het een vaardigheid is waar bijna iedereen baat bij heeft. Dat is ook wat Peter Dawyndt bedacht nu kinderen drie weken thuis zitten door het coronavirus.

Er bestaan heel wat online tools die ingezet kunnen worden om leerlingen (en jezelf) blind te leren typen. Hieronder vind je een overzicht van de tools die werden aangebracht via Twitter naar aanleiding van bovenstaande tweet, aangevuld met enkele tools die ik deel met mijn HOGENT studenten die dactylografielessen geven.

Online typecursussen

Gratis

 • Typelesonline
  • Nederlandstalige versie beschikbaar
  • Vorige versie Typelesonline.nl
  • QWERTY, AZERTY, DVORAK ...
 • Typing.com
  • Engelstalig
  • Mogelijkheid om eenmalig een Premium Membership aan te schaffen = geen reclame, ondersteuning ...
  • QWERTY
 • TypingClub
  • Engelstalig
  • Mogelijkheid om te betalen voor extra mogelijkheden.
  • QWERTY, AZERTY ...

Te betalen tools/abonnementen

 • Ticken
  • Beschikbaar in het Nederlands.
  • Met typegames na elke les.
 • TypeTopia
  • Beschikbaar in het Nederlands.
  • Typen leuk gemaakt door typespelletjes en een geïntegreerd spannend avontuur.
  • Gratis proefles (spel)
 • Typing Master
  • Beschikbaar in het Nederlands
  • Veelzijdige typoefeningen en tests om je vaardigheden te beoordelen.
 • Typ-top online
  • Boek in combinatie met een online oefenmodule.
  • Methode van uitgeverij Van In.
 • Typ10 BE
  • 10 lessen om de basisvaardigheid aan te leren
  • Vervolgens een online module (1 jaar)

Games (aan te kopen)

Al spelend leren typen (gratis)

Bovenstaande tools heb ik nog niet allemaal getest, dus deel gerust jouw ervaringen via een reactie op deze post.

Belangrijk: als leerlingen leren typen is het ook belangrijk om voldoende aandacht te besteden aan een ergonomische werk- en zithouding!

Update: 31 maart 2022

Eerste congres 2LinK² voor leraren informatica en STEM: de noodzaak van digitale competentie bij jongeren

Kevin Van Eenoo | vrijdag 14 juni 2019

Op 13 juni organiseerde de vereniging voor leraren informatica en STEM, 2LinK², een eerste congres in Gent met als hoofdthema Computationeel denken binnen informatica en STEM.

Vanaf 1 september 2019 gelden voor de eerste graad van het secundair onderwijs nieuwe eindtermen. Leraren informatica en STEM zullen vanaf dan o.a. de eindtermen Digitale competentie en mediawijsheid voor de eerste graad secundair onderwijs in de praktijk moeten brengen.

Het 2LinK² congres wou hen hierbij ondersteunen met tal van boeiende lezingen en workshops. Leraren, lerarenopleiders en academici brachten er activerende manieren om o.a. computationeel denken in de klas aan te pakken, zowel binnen het vak informatica als binnen de STEM-vakken. In de workshops en lezingen werden de deelnemers ondergedompeld en konden ze actief deelnemen. Het waren intensieve sessies, zowel voor de lesgevers als voor de deelnemers.

Keynote spreker Prof. Ann Dooms (VUB) kwam haar onderzoek rond beelden en wiskunde toelichten om zo de deelnemers te inspireren om met informaticawetenschappen aan de slag te gaan.

Bij de keuzeworkshops stonden o.a. op het programma:

 • een demo over het maken en programmeren van een Phenakisticoop met leerlingen kunstonderwijs;
 • aan de slag gaan met KIKS, een project voor de 3de graad secundair onderwijs, over klimaatverandering en het tellen van huidmondjes bij planten met behulp van A.I.;
 • werken met DodonaEdu, een platform om automatisch programmeeroefeningen te evalueren tijdens de lessen;
 • een CS-unplugged-sessie waar deelnemers fysiek aan de slag gaan;
 • ...

In de afsluitende plenaire sessie kwamen vertegenwoordigers van het Katholiek Onderwijs en het GO! toelichten hoe je computationeel denken in de klas kan aanpakken.

Het was een intense, actieve en inspirerende dag. Het programma vind je op de website van 2LinK2.
Enthousiaste leraren inspireerden er drie sessies lang hun collega’s en leerden hoe je leerlingen warm kan maken voor technologie en de 21st-century-skills.

Een blik op de werking van inspectie 2.0

Kevin Van Eenoo | zondag 25 maart 2018

Op 28 februari zaten we met de Vlaams lerarenopleiders informatica samen met de inspectie informatica/wiskunde. Het was een boeiend gesprek waarbij we een blik kregen op de werking van inspectie 2.0. Met de invoering van inspectie 2.0 wordt er breder, methodologisch onderbouwd doorgelicht. Doorlichtingen worden nu gebaseerd op het Referentiekader voor Onderwijskwaliteit/CLB-kwaliteit en op wetenschappelijk onderzoek.

Algemeen

Inspectie 2.0 heeft een dubbel doel:

 • enerzijds controle met het oog op erkenning;
 • anderzijds een stimulans zijn voor instellingen.

De inspectie gaat meer in dialoog met scholen en leerkrachten. Onderstaande onderzoeksvragen staan hierbij voorop:

 1. In welke mate ontwikkelt de instelling haar eigen kwaliteit, met bijzondere aandacht voor de aansturing en de kwaliteitsbewaking van de onderwijsleerpraktijk?
 2. In welke mate verstrekt de instelling kwaliteitsvol onderwijs dat tegemoetkomt aan de kwaliteitsverwachtingen uit het Referentiekader voor Onderwijskwaliteit en respecteer ze de regelgeving?

Meer informatie over het Referentiekader voor onderwijskwaliteit is te vinden op mijnschoolisok.be. Voor de onderwijsleerpraktijk baseert de inspectie zich naast het referentiekader ook op de leerplannen (die niet door de inspectie ontwikkeld worden) van de doorgelichte vakken.

Inspectie 2.0 vertrekt van ontwikkelingsschalen met vier ontwikkelingsniveaus:

 • beneden de verwachtingen: er zijn meerdere essentiële elementen die voor verbetering vatbaar zijn;
 • benadert de verwachtingen: er zijn nog meerdere punten ter verbetering, maar de sterke punten wegen zwaarder door. Het geheel voldoet echter nog niet aan de verwachting;
 • volgens de verwachtingen: er zijn veel sterke punten en geen belangrijke punten ter verbetering. Het geheel voldoet aan de verwachting;
 • overstijgt de verwachting: vele sterke punten, met inbegrip van significante goede praktijkvoorbeelden.

De ontwikkelingsschalen worden nog gefinetuned op basis van de eerste inspecties volgens het nieuwe referentiekader. Ze worden later openbaar gemaakt. Op het niveau van de onderwijsleerpraktijk zijn er bijvoorbeeld schalen i.v.m. het gevalideerd doelenkader, leer- en leefklimaat, feedback ...

De ontwikkelingsschalen:

 • moeten scholen stimuleren om hun kwaliteit te (blijven) ontwikkelen;
 • zullen zorgen voor transparantie over het onderzoek;
 • helpen bij het opstellen een objectieve en betrouwbare beoordeling;
 • zorgen ervoor dat de doorlichtingsgegevens gestandaardiseerd geregistreerd worden;
 • dienen als basis voor het verslag.

Tips voor leerkrachten

Uit het gesprek met de inspectie informatica/wiskunde kwamen enkele interessante vaststellingen. Daaruit kunnen we een aantal algemene tips voor leerkrachten halen die hopelijk als vanzelfsprekend in de oren zullen klinken.

Zet in op een goede vakgroepwerking en vakoverleg

 • Zorg voor een concrete planning (Wanneer doen we wat? Wat als er iets fout loopt?).
 • Werk samen de leerlijnen uit.
 • Ga voor kruisbestuiving tussen gevestigde waarden en nieuwe leerkrachten.

Vertrek vanuit de leerplandoelen

 • Werk als leerkracht niet teveel volgens je eigen voorkeuren. Werk leerplangericht en geef elk leerplanonderdeel de nodige aandacht om tot een evenwichtige leerplanrealisatie te komen.
 • Volg de handleiding/het handboek niet te slaafs.
 • Vertrek bij het uitwerken van de leerplandoelen vanuit realistische en betekenisvolle contexten.

Zorg voor evenwichtige en transparante evaluatie

 • In de evaluatie moeten de leerplanonderdelen in verhouding tot wat het leerplan vooropstelt verrekend worden.
 • Zorg voor heldere criteria. Ga voor transparantie op het niveau van de volledige evaluatie. Leerlingen moeten weten hoe ze geëvalueerd worden.
 • Heb voldoende aandacht voor (tussentijdse) feedback.
 • Zorg bij het bepalen van een beoordeling voor een duidelijk onderscheid tussen de beoordeling van de vooropgestelde doelen door het leerplan (= wat in rekening gebracht mag worden voor attestering), verdiepende doelen die de leerkracht nastreeft en leefattitudes (die positief gevaloriseerd moeten worden).

Uiteraard nemen de lerarenopleiders de input uit het gesprek met de inspectie mee naar de lerarenopleidingen zodat ook toekomstige leerkrachten meteen mee zijn in deze mindset.

Bronnen:

Project Amper Slim: jongeren aanmoedigen voor STEM

Kevin Van Eenoo | vrijdag 23 maart 2018

Gisteren, donderdag 22 maart, werd het project Amper Slim gelanceerd in het Vlaams Parlement. In opdracht van Vlaams minister van Wetenschap Philippe Muyters en in samenwerking met verschillende hogescholen en universiteiten werden de website en de sociale mediakanalen van Amper Slim gelanceerd.

Met Amper Slim wil de Vlaamse overheid jongeren inspireren tot een toekomst in STEM. STEM staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics, domeinen waar niet iedereen even snel de weg naar vindt.

Volgens Pieter Tijtgat, projectleider van Amper Slim, zien jongeren wetenschap en techniek nog te weinig als een optie voor hun toekomst.

“Soms is dat uit onwetendheid, maar ook omdat hun vrienden niet met STEM bezig zijn én vooral omdat ze maar weinig voor hen aantrekkelijke info hierover vinden bij de bron van al hun wijsheid: het internet, en in het bijzonder, de sociale media. Onze hoop is dat we bij heel wat jongeren kunnen overbrengen wat STEM écht inhoudt zodat ze interesse krijgen in het vakgebied, zich identificeren met een STEM-beroep en een bewuste en gemotiveerde STEM-studiekeuze maken. Herkenbare rolmodellen zullen hier een bijzondere rol in spelen als influencers op sociale media.”

Het doel van Amper Slim is om zoveel mogelijk jongeren in Vlaanderen te bereiken, met een focus op de laatste graad van het secundair onderwijs. Dit wordt nagestreefd door het creëren en delen van virale content op de sociale media van Amper Slim en de bijbehorende website.

Amper Slim is een gezamenlijk wetenschapscommunicatieproject van de Vlaamse universiteiten en hogescholen, dat ondersteund wordt binnen het actieplan Wetenschapscommunicatie van de Vlaamse overheid. Volgens Vlaams minister Philippe Muyters is de nood aan STEM-profielen hoog:

“Onze arbeidsmarkt zit vandaag echt verlegen om mensen met een STEM-profiel. In het licht van de steile technologische evolutie van onze economie, zal die vraag in de toekomst alleen maar toenemen. Stellen dat we élk talent nodig hebben, is dus niet zomaar een boutade maar gewoon een reële vraag van onze bedrijven. Ik ben ervan overtuigd dat we heel wat jongeren warm kunnen maken voor STEM, als we ze op de juiste manier weten aan te spreken. Dat is dan ook wat we met deze campagne willen bereiken.”

Bron: Vlaams minister Muyters lanceert Amper Slim: jongeren aanmoedigen voor STEM (2017). Geraadpleegd op 23 maart 2017 via https://ewi-vlaanderen.be/nieuws/vlaams-minister-muyters-lanceert-amper-slim-jongeren-aanmoedigen-voor-stem

Creatief denken stimuleren

Kevin Van Eenoo | vrijdag 11 september 2015

In de lerarenopleiding leren studenten dat ze duidelijke vragen moeten stellen als ze een (zelfstandige) werkbundel, opdracht, toets ... maken voor hun leerlingen. Vragen moeten transparant zijn, zodat er weinig kans is dat ze verkeerd geïnterpreteerd kunnen worden.

Toch is het soms moeilijk om te voorspellen hoe een leerling een bepaalde vraag zal interpreteren. Zo had de juf uit de Hannie Shaftschool Haarlem het antwoord op onderstaande vraag waarschijnlijk niet verwacht.

 

Geweldig staaltje omdenken in groep 5-6

Posted by Hannie Schaftschool Haarlem on dinsdag 8 september 2015

De juf rekende het antwoord goed, want ook al neemt de leerling de vraag letterlijk, hij deed wel wat er gevraagd werd. Uiteraard bestaat de kans dat leerling de vraag gewoon niet helemaal begrepen heeft. Anderzijds illustreert het hoe leerlingen de creativiteit bezitten om 'outside of the box' te denken. Die creativiteit moeten we stimuleren.